Menu

اعتیاد به مواد اپیوئیدی

اعتیاد به مواد اپیوئیدی همواره یکی از مسائل عمده سلامت عمومی در سراسر جهان بوده است. براساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در مورد مواد و جرایم  شیوع سالانه مواد  اپیوئیدی در جمعیت 64-15 ساله بین 0.6 تا 0.8  درصد برآورد شده است. براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت میز 0.4 درصد موارد مرگ و 0.9 درصد از دالی به خاطر سوء مصرف مواد بوده است.

دریافت فایل

 

دات نت نیوک فارسی