Menu

پوسیدگی دندان

Enter Title

 

پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماريهاي جامعه انسانی میباشد و بیش از 99 درصد از افراد بشر به این بیماري مبتلا می شوند و فقط افراد بسیار محدودي هستند که در طول عمر خود دچار آن نمیگردند. این بیماري یکبیماري عفونی و باکتریایی است که باعث تجریه و تخریب موضعی بافتهاي سخت دندانی می شود و به دنبال گسترش میزان آن، توانایی شخص در تکلم و جویدن کاهش یافته، همچنین عدم زیبایی و نیز مشکلات جسمی و روانی متعاقب آن بروز کرده و به طور عمده میناي دندانها را در بر میگیرد.

دریافت فایل

 

دات نت نیوک فارسی